pokemon go to hospital Logo pokemon go to hospital

Meanwhile, in Japan!
Meanwhile in Japan

San Antonio Injuries on the Rise!
San Antonio

USA Today Pokemon Won't Save you from lawyers!
USA Today

CBS News Avoid Injuries Pokemon Go!
CBS News

Shanghai Daily Pokemon Go!
shaghai daily

This Just In From Twitter

Washington Post Pokemon Go!
washington post

Daily Mail Pokemon Go!
daily mail

Fox News Car Crash!
fox news car crash

Minefield!
Catch all the mines!

© 2016 Pokemon Go To Hospital.